English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimİRAN ANAYASA HUKUKUNDA DİNİ AZINLIKLAR
(RELIGIOUS MINORITIES in CONSTITUTIONAL LAW of IRAN )

Yazar : Nematollah Fanid    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3.1
Sayfa : 151-182


Özet
Çalışmamızın birinci bölümünde, İran’daki dini azınlıklara genel bir bakış ve İran anayasal gelişmeleri incelenmektedir. Bu bölümde, esas itibariyle İran’da Anayasadaki resmi azınlıklarla birlikte mevcut diğer dini azınlıklar açıklanmaktadır. Uluslararası insan hakları belgeleri, kuşkusuz belirli bir ölçüde, iç hukuku ve yargı içtihatlarını etkiler. “uluslararası normların iç hukuka yansıması”, çalışmamızın ikinci bölümünde incelenmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin dolayısıyla azınlık hakların korumanın en bilinen yolu, temel hak ve hürriyetleri yazılı ve katı bir anayasada öngörülmesidir. Fakat Anayasa kural olarak genel ve soyut ilkeleri açıklamakla yetindiği için, bu kuralları uygulamak için yasama organınca kanunlar başlığı altında düzenlemelerin yapılması gerekir. İnsanın medeni haklarının tanımlanması hukukun en temel esaslarından olmasına rağmen yüzyıllarca dikkate alınmamıştır. “Medeni Kanun ve evrensel insan hakları normları” Çalışmamızın üçüncü bölümünde, ele alınmıştır. Cezai sorumluluk eşitlik ilkesine esasen ancak şahsilik, kanunilik ve masumiyet ilkesine dayanmalıdır. Fakat İran İslam Cumhuriyetinin ceza kanunlarında, cezai sorumluluk kadın-erkek arasındaki farkılılık gibi dini azınlıklarala da ilgili farkılık teşkil etmektedir. Ayrıca hukukun genel ilkelerine bağlılık ikesine göre, ceza kanunları evrensel hukuk normları ile çelişmemeldir. Dördüncü bölümde, “ceza kanunları ve evrensel insan hakları normları” ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
İran, Dini Azınlıklar, Anayasa, İnsan Hakları, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Gayrimüslim

Abstract
In the first part of our study , an overview of religious minorities in Iran and the Iranian constitutional developments are examined. In this section, essentially available with official minority in Iran, other religious minorities in the Constitution are described. International human rights instruments affect the domestic law and jurisprudence with no doubt. "International norms reflected in domestic law", in the second part of our study were examined. Minority rights protection of fundamental rights and freedoms of the best-known way so fundamental rights and freedoms stipulated in the constitution is written and a solid. However, as a general and abstract principles of the Constitution suffices to explain the rules , because these rules to implement regulations under the law by the legislature needs to be done. Identification of the civil rights of people of basic principles of law, although most have not been considered for centuries. "Civil law and universal human rights norms" in the third part of the study , are discussed. Criminal responsibility , but essentially the principle of equality salicylic, should be based on the principle of legality and innocence . But in the penal laws of the Islamic Republic of Iran , such as criminal responsibility between women and men religious differences somehow related susceptibility to minorities poses. Also according to the principle of adherence to general principles of law, criminal law should not conflict with the universal norms of law. In the fourth part, "criminal law and universal human rights norms" are discussed.

Keywords
Iran, Religious Minorities, Constitutional, Human Rights, Civil Law, Criminal Law,Non-Muslim

Gelişmiş Arama


Duyurular

  BAHAR 2015

  ÇAVSAM tarafından yayınlanmakta

  olan Avrasya Strateji dergimizin

  Bahar 2015 sayısı Ermeni Meselesi

  özel sayısı olarak planlanmaktadır.

  Derginin Bahar 2015 sayısı için 

  makale kabulüne başlanmıştır.

  Çalışmalarınızı sistemden 

  yükleyebileceğiniz gibi 

  cavsamdergi@karatekin.edu.tr 

  adresinden de bizlere ulaştırabilirisiniz.


  Reha YILMAZ
  Editör


  Taranan İndeksler

  DERGİMİZ

   

   

   

  TARAFINDAN TARANMAKTADIR.Adres :İbrahim Hakkı Karadayı Cad. No:10 - ÇANKIRI
Telefon :+903762132626 ( 1521 office) Faks :+903762128118
Eposta :cavsamdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri